Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ κ. ΠΑΝΑΓ. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣ κ. ΠΑΝΑΓ.  ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΝ  

ΔΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ : 

"ΣΙΓΗΣΑΤΩ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ ΒΡΟΤΕΙΑ! 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ!!!" 

                        Κύριε Τελεβάντε,
                     Λυποῦμαι ποὺ μὲ ἀναγκάζετε νὰ ἀντιπαρατεθῶ δημοσίως μαζί σας. Ὑπῆρξα μέχρι πρό τινος, ὑπεύθυνος τῆς Ἀντιαιρετικῆς Ὁμάδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν. Παρητήθην διὰ λόγους τοὺς ὁποίους ἐξέθεσα εἰς τὸν πλέον ἀρμόδιον, τὸν Μητροπολίτην μου.
Ἤμουν τακτικὸς ἐπισκέπτης τῆς ἠλεκτρονικῆς σας σελίδος καὶ ὁμολογῶ ὅτι αἱ "θέσεις" σας, ἐνίοτε καὶ μὲ ἐνεθουσίαζον. Διαβάζοντας τό, ἐν τῷ παρόντι, ἆρθρο σας, ἐξεπλάγην καὶ ἤλλαξα ἐντελλῶς ἄποψιν ... ! Τί ἐπάθετε ;;; Παρελογίσθητε ;;; Διεστράφητε ψυχικῶς ;;; Ἤλλαξεν ἡ συνείδησίς σας ;;; Γίνομαι σαφέστερος ...
                    Καταφέρεσθε μὲ ἀνάρμοστον ἢ ἀκόμη καὶ χυδαῖον τρόπον κατὰ τοῦ κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΖΟΡΜΠΑΛΑ ... Τὸν γνωρίζετε ;;; Συνεζητήσατε ποτε μετ' αὐτοῦ ;;; Πόθεν διεπιστώσατε, ὅτι πρόκειται περί τινος Ῥωσολάγνου"; Ὅστις ἀντιτίθεται εἰς τινας ἐνεργείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, πρέπει ὅπωσδήποτε νὰ ἔχῃ προσεταιρισθῇ καὶ ἀποδεχθῇ τὸν ἕτερον Πατριάρχην Ρωσίας; Τί λογικὴ εἶναι αὕτη; Δὲν ὑπάρχει δι' ὑμᾶς τὸ καλὸν ἢ τὸ κακόν ... τὸ σωστὸν ἢ τὸ λάθος ;;; Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι τὸν συγκεκριμμένον κύριον Ζορμπαλᾶν, εἶχον συνεργάτην εἰς τὴν προαναφερθεῖσαν Ἀντιαιρετικὴν ὁμάδα καὶ ἐκτιμῶ τοῦτον ἀφαντάστως καὶ καυχῶμαι δι'αὐτόν.
                    Καταφέρεσθε μὲ ἀνάρμοστον, ἢ ἀκόμη καὶ κυνικὸν καὶ "πεζοδρομιακὸν" τρόπον κατὰ τῆς μόνης Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς ἐφημερίδος, τοῦ "Ὀρθοδόξου Τύπου" εἰς τὴν ὁποίαν ἔχω τὴν τιμὴν νὰ ἀρθρογραφῶ. Ὑβρίζετε κληρικοὺς τεραστίου μεγέθους, ὡς οἱ πατέρες, Νικόλαος Μανώλης, Θεόδωρος Ζήσης καὶ Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, ὡς νὰ εἶσθε ὁ ... κριτὴς τῶν πάντων !!!                    Χρησιμοποιεῖτε ἐπιχειρήματα ψευδῆ διὰ νὰ ὑποβιβάσετε τὴν ὁμάδα μας καὶ διὰ νὰ ἐντυπωσιάσετε ...
                    Καὶ ἐρωτῶ, ἄνευ τινος δισταγμοῦ ... Δὲν ἐντρέπεσθε;;; Δὲν ἔχετε ἴχνος σεβασμοῦ καὶ εὐλαβείας;;; Αὐτὰ ἐδιδάχθητε παρὰ τεραστίου Γέροντος - ὡς ἔχω πληροφορηθῇ - εἰς τὸν ὁποῖον ἐμαθητεύσατε ;;; Τί ὑποτίμησις καὶ περιφρόνησις εἶναι αὕτη ;;; Ἔχετε νὰ ἐπιδείξετε ἀγῶνας ἀνωτέρους τούτων ; Μήπως θεωρεῖτε τούτους αἱρετικοὺς ; Εἶσθε εἰς θέσιν ἐσεῖς νὰ καταφέρεσθε κατὰ μιᾶς ἐφημερίδος μὲ τόσην ἔνδοξον ἀγωνιστικὴν ἱστορίαν καὶ νὰ τὴν ὑποτιμᾶτε, ὅταν τὰς σελίδας αὐτῆς ἐτίμησαν καὶ ἐκόσμησαν, ἕνας π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος καὶ ἕνας π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος ;;;
                    Ἠνοίξατε ποτὲ τὴν ἐπιλογὴν εἰς τὴν ἡλεκτρονικὴ σελίδα τῆς τοπικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας ... "Ἀντιαιρετικὴ Ἐπιτροπή", νὰ ἴδητε ἐὰν ἐγράψαμεν ποτε διὰ τὸν Οἰκουμενισμὸν καὶ τὴν Ψευδοσύνοδον τοῦ ... Κολυμπαρίου ;;; Ἀξιολογήσατε, - ἔστω καὶ πρὸς στιγμήν, - τὰς ψυχικὰς διαθέσεις καὶ τὸ Ὀρθόδοξον φρόνημα τῶν προαναφερθέντων πατέρων καὶ θεωρεῖτε ... ἄξιον τὸν ἑαυτόν σας, ἵνα ἀγγίξετε ἔστω ... "τὸ κράσπεδον τοῦ ἱματίου" αὐτῶν ;;;
                    Πόσον ἐξεπέσατε ... !!! Πιστεύσατέ μοι, ὅτι ὅσα σᾶς γράφω, τὰ γράφω ἐν ἀγάπῃ, ἀλλὰ καὶ κατοδύνῳ καρδίᾳ καὶ τὴν πρὸς τὸν Κύριον ... ἀγανάκτησιν δι' ὑμᾶς! Ἐπιτρέψατέ μοι καὶ μίαν ἐπὶ πλέον σημείωσιν διὰ τὸν εὐλογημένον κ. Σπυρίδωνα Ζορμπαλᾶν ... Ὡς συνεργάτης ἐμοῦ τοῦ ἰδίου καὶ ὡς γνωρίζων αὐτὸν ἐκ τοῦ ἐγγύς ... θεωρῶ τοῦτον τίμιον καὶ ἔχοντα γνήσιον Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὸν φρόνημα καὶ ἦθος! Εἰς ἄλλους, λοιπόν, τὰ "πυρφόρα" βέλη σας !!! Ἐτάχθητε ἵνα ἐξυπηρετήσητε τινάς ;;; Καὶ πάλιν σᾶς παρακαλῶ ... σωφρονήσατε καὶ συνέλθετε !!!

π. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου 

1 σχόλιο:

  1. Όπως τα λες ακριβώς είναι τα πράγματα π.Τιμόθεε. Απαράδεκτη συμπεριφορά για ορθόδοξο χριστιανό.

    ΑπάντησηΔιαγραφή