Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

ΤΡΙΤΗ  19  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΤΡΙΤΗΣ  ΚΒ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Ἀδελφοί, ε πεθνετε σν τ Χριστ π τν στοιχεων το κσμου, τ ς ζντες ν κσμ δογματζεσθε, μ ψ μηδ γεσ μηδ θγς στι πντα ες φθορν τ ποχρσει, κατ τ ντλματα κα διδασκαλας τν νθρπων; τιν στι λγον μν χοντα σοφας ν θελοθρησκείᾳ κα ταπεινοφροσν κα φειδίᾳ σματος, οκ ν τιμ τινι πρς πλησμονν τς σαρκς. Εἰ ον συνηγρθητε τ Χριστ, τ νω ζητετε, ο Χριστς στιν ν δεξι το Θεο καθμενος, τ νω φρονετε, μ τ π τς γς. Ἀπεθνετε γρ, κα ζω μν κκρυπται σν τ Χριστ ν τ Θε·

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἀδελφοί, ἐὰν ἐπεθάνατε μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸν ὡς πρὸς τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, διατί, σὰν νὰ ἐζούσατε τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου, ὑποβάλλεσθε εἰς παραγγέλματα: «Μὴ ἀγγίξῃς, μὴ γευθῇς, μὴ θίξῃς»; – ὅλα αὐτὰ ἀναφέρονται σὲ πράγματα τὰ ὁποῖα διὰ τῆς χρήσεως φθείρονται – κατὰ τὰς ἐντολὰς καὶ τὰς διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὰ ἔχουν κάποιαν ἐμφάνισιν σοφίας, ἡ ὁποία συνίσταται εἰς μίαν θρησκείαν ἰδίας ἀρεσκείας, αὐτοταπείνωσιν καὶ περιφρόνησιν τοῦ σώματος, δὲν ἔχουν ὅμως καμμίαν ἀξίαν διὰ τὴν καταπολέμησιν τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος. Ἐὰν λοιπὸν ἔχετε ἀναστηθῆ μαζὶ μὲ τὸν Χριστόν, νὰ ζητᾶτε ὅσα εἶναι ἐπάνω, ὅπου ὁ Χριστὸς κάθεται εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ Θεοῦ, νὰ σκέπτεσθε τὰ πράγματα ἐκεῖ ἐπάνω καὶ ὄχι τὰ ἐπίγεια. Διότι ἔχετε πεθάνει καὶ ἡ ζωή σας εἶναι κρυμμένη μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸν εἰς τὸν Θεόν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΤΡΙΤΗΣ  Ι΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  ΛΟΥΚΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Εἶπεν ὁ Κύριος· καθς γνετο ν τας μραις Νε οτως σται κα ν τας μραις το υο το νθρπου·σθιον, πινον, γμουν, ξεγαμζοντο, χρι ς μρας εσλθε Νε ες τν κιβωτν, κα λθεν κατακλυσμς κα πλεσεν παντας.μοως κα ς γνετο ν τας μραις Λτ· σθιον, πινον, γραζον, πλουν, φτευον, κοδμουν· δ μρ ξλθε Λτ π Σοδμων, βρεξε πρ κα θεον π᾿ ορανο κα πλεσεν παντας. Κατ τ ατ σται μρ υἱὸς το νθρπου ποκαλπτεται.ν κεν τ μρ ς σται π το δματος κα τ σκεη ατο ν τ οκίᾳ, μ καταβτω ραι ατ, κα ν τ γρ μοως μ πιστρεψτω ες τ πσω. Μνημονεετε τς γυναικς Λτ.ς ἐὰν ζητσ τν ψυχν ατο σσαι, πολσει ατν, κα ς ἐὰν πολσ ατν, ζωογονσει ατν. Λγω μν, τατ τ νυκτ δο σονται π κλνης μις, ες παραληφθσεται κα τερος φεθσεται· δο σονται λθουσαι π τ ατ, μα παραληφθσεται κα τρα φεθσεται· δο ν τ γρ, ες παραληφθσεται κα τερος φεθσεται. Κα ποκριθντες λγουσιν ατ· πο, Κριε; δ επεν ατος· που τ σμα, κε πισυναχθσονται κα ο ετο.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Εἶπεν ὁ Κύριος· ὅπως συνέβη κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε, ἔτσι θὰ γίνῃ καὶ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Υἰοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτρωγαν καὶ ἔπιναν, ἐνυμφεύοντο καὶ ὑπανδρεύοντο ἕως τὴν ἡμέραν ποὺ ὁ Νῶε ἐμπῆκε εἰς τὴν κιβωτὸν καὶ ἦλθε ὁ κατακλυσμὸς καὶ τοὺς κατέστρεψε ὅλους. Τὸ ἴδιο ποὺ συνέβη καὶ εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ Λώτ· ἔτρωγαν, ἔπιναν, ἀγόραζαν, ἐπωλοῦσαν, ἐφύτευαν, ἔκτιζαν. Ἀλλὰ τὴν ἡμέραν ποὺ ἐβγῆκε ὁ Λὼτ ἀπὸ τὰ Σόδομα, ἔβρεξε φωτιὰ καὶ θειάφι ἀπὸ τὸν οὐρανὸν καὶ τοὺς κατέστρεψε ὅλους. Τὰ ἴδια θὰ συμβοῦν τὴν ἡμέραν ποὺ θὰ φανερωθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Κατ’ ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἐκεῖνος ποὺ θὰ εἶναι ἐπάνω εἰς τὴν ταράτσα καὶ τὰ πράγματά του εἶναι κάτω εἰς τὸ σπίτι, νὰ μὴ κατεβῇ γιὰ νὰ τὰ πάρῃ, καὶ ἐκεῖνος ποὺ θὰ εἶναι εἰς τὸ χωράφι ἂς μὴν ἐπιστρέψῃ πίσω. Νὰ θυμηθῆτε τὴν γυναῖκα τοῦ Λώτ. Ὅποιος ζητήσῃ νὰ σώσῃ τὴν ζωήν του, θὰ τὴν χάσῃ ἀλλὰ ὅποιος θὰ τὴν χάσῃ, θὰ τὴν διατηρήσῃ. Σᾶς λέγω, ὄτι τὴν νύχτα ἐκείνην θὰ εἶναι δύο εἰς ἕνα κρεββάτι, ὁ ἕνας θὰ παραληφθῇ, ὁ ἄλλος θὰ ἀφεθῇ. Θὰ εἶναι δύο μαζὶ νὰ ἀλέθουν, ἡ μία θὰ παραληφθῇ. ἡ ἄλλη θὰ ἀφεθῇ· [δύο θὰ βρίσκωνται εἰς τὸ χωράφι, ὁ ἕνας θὰ παραληφθῇ, ὁ ἄλλος θὰ ἀφεθῇ]». Καὶ τοῦ εἶπαν, «Ποῦ, Κύριε». Ἐκεῖνος δὲ τοὺς εἶπε, «Ὅπου εἶναι τὸ σῶμα, ἐκεῖ θὰ μαζευθοῦν καὶ οἱ ἀετοί».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου