Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

10 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Κοδράτος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κοδράτος, Ἄνεκτος, Παῦλος, Διονύσιος, Κυπριανὸς καὶ Κρήσκης ἦταν φίλοι καὶ μαρτύρησ& ...
περισσότερα...

Β’ Χαιρετισμοί

Ἀκάθιστος Ὕμνος – Β’ Στάσις   Ἤκουσαν oἱ ποιμένες,τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων,τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν·καὶ δραμόντες ὡς πρὸς ποιμένα,θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀμνὸν ἄμωμον,ἐν γαστρὶ τῆς Μαρίας βοσκηθέντα,ἥν ὑμνοῦντες εἶπον·Χαῖρε, Ἀμνοῦ καὶ Ποιμένος Μῆτερ,χαῖρε, αὐλὴ λογικῶν προβάτων.Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον,χαῖρε, Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον.Χαῖρε, ὅτι τὰ οὐράνια συναγάλλεται τῇ γῇ,χαῖρε, ὅτι τὰ ἐπίγεια συγχορεύει οὐρανοῖς.Χαῖρε, τῶν Ἀποστόλων τὸ ἀσίγητον στόμα,χαῖρε, τῶν Ἀθλοφόρων τ ...
περισσότερα...

Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Πατρικία

Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἔζησε στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ τοῦ Μεγάλο&up ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Μαρκιανὸς ὁ Μάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Μάρτυρας Μαρκιανὸς τελειώθηκε ἀφοῦ τὸν κτύπησαν μέχρι θανάτου μὲ ξύλα. Δὲν ἔχουμε περισσότερες λ&eps ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἀγάθων

Ὁ Ὅσιος Ἀγάθων ἀσκήτεψε στὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Συμεὼν κοντὰ στὸ Χαλέπιον τῆς Συρίας καὶ κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἐκ Γεωργίας

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἔζησε καὶ ἀσκήτεψε στὴ Γεωργία κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 10ου αἰῶνος καὶ τὸν 11ο αἰώνα μ.Χ. Κοιμήθη&ka ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ Νεομάρτυρας ὁ Μαυρουδής

Ἡ μνήμη τοῦ Νεομάρτυρος Μιχαὴλ τιμᾶται τὴν 21 Μαρτίου ὅπου καὶ ὁ βίος του. Ἄγνωστο γιατί ἀναφέρεται και σήμερα.
περισσότερα...

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου