Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ 

Περὶ τῆς Θεόθεν συστάσεως τοῦ Μυστηρίου 
τῆς Ἱερωσύνης (συνέχεια) 

Ἀσπαζόμενος τοὺς ποιμένας τῆς ἐν Ἐφέσῳ Ἐκκλησίας, ἔλεγε: "Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος" (Πράξ. κ΄ 28). 
Ἐκ πάντων τούτων τῶν χωρίων, ὁμοῦ λαμβανομένων, ἀποκαλύπτεται καὶ ἡ ἀλήθεια ὅτι, ἡ Ἱερωσύνη ἐστὶν ἀληθὲς Μυστήριον, διότι ἔχει οὐ μόνον Θείαν ἀρχήν, ἀλλὰ καὶ αἰσθητὸν ἰδίᾳ σημεῖον, τὴν χειροθεσίαν, δι' οὗ  κατέρχεται ἐπὶ τοὺς ἐκλεχθέντας, ἰδία Χάρις, ἰδία δωρεὰ τοῦ Θεοῦ, ὥστε οὗτοι καθίστανται εἰς τὸ ἀξίωμα αὐτῶν, ὑπ' Αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐντεῦθεν δέ, φαίνεται ὅτι ἡ Ἱερωσύνη ἔχει ἅπαντας τοὺς οὐσιώδεις χαρακτῆρας τοῦ Μυστηρίου.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου