Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ 

Ἀνάγκη τῆς μεταλήψεως τῆς Εὐχαριστίας 
καὶ δή, εἰς ἀμφότερα τὰ εἴδη. 
Καρποὶ τοῦ Μυστηρίου. 

Τὴν κοινωνίαν τοῦ Μυστηρίου τούτου ὀφείλουσι λαμβάνειν, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ὑπὸ δύο εἴδη τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου. Ἐκ τῶν λόγων οὓς ὁ Σωτήρ, κατ' αὐτὴν ἔτι τὴν ἐπαγγελίαν, περὶ τοῦ Μυστηρίου τῆς Εὐχαριστίας ἐξήνεγκεν. "ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον" (Ἰωάν. στ΄ 53-54). Ἐπίσης ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐπιπροστίθησι, "Ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ" (Α΄ Κορ. ια΄ 23-26), ἐκ τοῦ παραδείγματος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (Πράξ. β΄ 43-46)
Ἐναντίον τῆς ψευδοῦς διδασκαλίας τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας, τῆς κωλυούσης τοὺς λαϊκοὺς γεύσασθαι τοῦ Ποτηρίου τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος διέταξε, τὸ Μυστήριον τῆς Εὐχαριστίας, εἰς ἀμφότερα τὰ εἴδη ἀδιαιρέτως, δίδοσθαι, ὑπὸ τὸ εἶδος τοῦ ἄρτου καὶ ὑπὸ τὸ εἶδος τοῦ οἴνου. Ὥσπερ δὲ μεταδιδοὺς τοῖς Μαθηταῖς Αὐτοῦ τὸν ἄρτον, ἐνετείλατο, "λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου" καὶ τὸ ποτήριον μεταδούς, ἐνετείλατο, "πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου" (Ματθ. κστ΄ 27-28)

Οἱ σωτήριοι καρποί, οὓς παρέχει ἡμῖν 
τὸ τῆς Εὐχαριστίας Μυστήριον, 
ὅταν κοινωνῶμεν αὐτοῖς ἀξίως. 

1. Συνενοῖ ἡμᾶς στενώτατα τῷ Κυρίῳ, "Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα", ἐμαρτύρει Αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς, "ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ" (Ἰωάν. στ΄ 56)
2. Τρέφει τὸ σῶμα ἡμῶν καὶ τὴν ψυχὴν καὶ συμβάλλεται εἰς τὴν ἐπίρρωσιν καὶ ἀνύψωσιν καὶ τὴν ἐπίδοσιν ἡμῶν ἐν τῷ πνευματικῷ βίῳ, "Ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. ... καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσεται δι' ἐμέ" (Ἰωάν στ΄ 55-57)
3. Τέλος, τὸ Μυστήριον τοῦτο λαμβανόμενον ἀξίως ὑφ' ἡμῶν, χρησιμεύει ὡς ἐνέχυρον τῆς μελλούσης ἡμῶν ἀναστάσεως καὶ τῆς αἰωνίου μακαρίας ζωῆς, "Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, ... ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα" (Ἰωάν. στ΄ 54-58).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου