Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ 

Ἀόρατοι ἐνέργειαι τοῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου. 

1. Ἡ ἴασις τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν. 
Χάριν τῶν ἀσθενούντων, τῷ σώματι προώρισται κυρίως, τὸ Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου, διὸ καὶ ἡ θεραπεία  τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν συνίστησι τὸ πρώτιστον καρπὸν τοῦτον τοῦ Μυστηρίου, ὡς λέγει καὶ ὁ Ἀπόστολος, "Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος" (Ἰάκ. ε΄ 14-15)
Ἀληθές, ὅτι οὐ συμβαίνει ἀείποτε, ἡ ἐνέργεια αὕτη ἐκ τοῦ Εὐχελαίου. Ἀλλὰ συμβαίνει ὄντως ἐνίοτε, καὶ ὁ ἀσθενής, μικρὸν κατὰ μικρόν,  ἀνωραίζεται καὶ τέλος ἐγείρεται ἐκ τῆς κλίνης αὐτοῦ. 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου