Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ 

Τίνι ἔξεστι τελεῖν τὸ τῆς Μετανοίας Μυστήριον. 

Ἐκ τῶν διαληφθεισῶν, τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μαρτυριῶν, δηλοῦσιν ὅτι ἡ ἐξουσία τοῦ τελεῖν τὸ τῆς Μετανοίας Μυστήριον, μετεδόθη μόνοις τοῖς Ἀποστόλοις (Ματθ. ιη΄ 18, Ἰωάν κ΄ 22-23). Ἀπὸ δὲ τῶν Ἀποστόλων, μεταδόθη καὶ εἰς τοὺς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ διαδόχους αὐτῶν, τοὺς Ἐπισκόπους καὶ τοὺς πρεσβυτέρους (Τίτ. α΄ 7). Οἱ ἱερουργοὶ εἰσὶ τὰ μόνα ὄργανα, ἐν τῷ δι' αὐτῶν ἀοράτως ὑπ' Αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ, τελουμένῳ Μυστηρίῳ. Εἴρηται γάρ, "Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ" (Ματθ. ιη΄ 18). 
Τῷ Μυστηρίῳ τῆς Μετανοίας, δύνανται προσέρχεσθαι μόνον οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, οἱ ἐκ νέου, δηλαδή,  μετὰ τὸν ὁλοσχερῆ διὰ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἁγιασμόν, ἁμαρτάνοντες καὶ νέον μέσον πρὸς ἁγιασμὸν τῆς ἑαυτῶν συνειδήσεως, χρήζοντες. 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου