Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ 

Ἡ ἀόρατος δύναμις τοῦ Μστηρίου τῆς Εὐχαριστίας 
καὶ περὶ τῆς ἀληθοῦς παρουσίας τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ Μυστηρίῳ τούτῳ. 

Τελοῦντος τοῦ ἱερουργοῦ, κατὰ τὴν τοῦ Σωτῆρος ἐντολήν, τὸ τῆς Εὐχαριστίας Μυστήριον καὶ ἐπικαλουμένου, ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, πιστεύομεν ὅτι καθ' ὃν ἀκριβῶς χρόνον, εὐλογεῖ αὐτ, σὺν τῇ πρὸς τὸν Θεὸν Πατέρα, εὐχῇ, "καὶ ποίησον τὸν μὲν ἄρτον τοῦτον, τίμιον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου, τὸ δὲ ἐν τῷ ποτηρίῳ τούτῳ, τίμιον Αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου. Μεταβαλὼν τῷ Πνεύματί Σου τῷ Ἁγίῳ", ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος μεταβάλλονται εἰς Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οὕτως ὥστε καὶ ἡμῶν ὁρὠντων μετὰ τοῦτο, ἄρτον καὶ οἶνον ἐπὶ τῆς Ἁγίας Τραπέζης ἐν αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ, ὡς πρὸς τοὺς αἰσθητικοὺς ὀφθαλμούς, ὁ Ἄρτος οὗτος καὶ ὁ Οἶνος εἰσί, τὸ ἀληθὲς Σῶμα καὶ τὸ ἀληθὲς Σῶμα καὶ τὸ ἀληθὲς Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν τῷ τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου εἴδει. 
Ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας περὶ τῆς ἀληθοῦς παρουσίας, ἔχει ἀκραδάντους βάσεις, ἔν τε τῇ Ἁγίᾳ Γραφῇ καὶ Ἱερᾷ Παραδόσει, οἱ λόγοι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Χριστοῦ περὶ τοῦ Μυστηρίου τῆς Εὐχαριστίας (Ἰωάν. στ' 27). Οὕς νοητέον, κατὰ γράμμα καὶ οὐχὶ κατ' ἀλληγορικήν τινα ἔννοιαν (Πράξ. α΄ 3).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου