Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ 

Τὸ ὁρατὸν μέρος τοῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου. 

Τὸ ὁρατὸν μέρος τοῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου, ὁρίζει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος μὲ τοὺς λόγους: "προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου" (Ἰακ. ε΄ 14)
Ἐνταῦθα, τοὐτέστιν, ἀναφέρονται: 
1. Ἡ χρίσις τοῦ ἀσθενοῦς ἐλαίῳ, προηγιασμένον ὑπὸ τῶν λειτουργῶν τοῦ Κυρίου, πρὸ αὐτῆς τῆς τελέσεως τοῦ Μυστηρίου, καὶ ἔπειτα οἱ λειτουργοὶ οὗτοι, ἑπτάκις ἕκαστος καὶ κατὰ ἀλληλοδιαδόχου τάξιν, χρίουσι τῷ ἀσθενοῦντι σταυροειδῶς, τὸ μέτωπον, τοὺς μυκτῆρας, τὰς παρειάς, τὰ χείλη, τὸ στῆθος καὶ τὰς χείρας ἑκατέρωθεν. 
2. Ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως, ἀπαγγελομένη ὑπὸ τῶν λειτουργῶν ἐπὶ τὸν νοσοῦντα, κατὰ τὴν διάταξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ εὐχὴ αὕτη ἔχει ὧδε: "Πάτερ ἅγιε ἰατρὲ τῶν ψυχῶν και τῶν σωμάτων ἡμῶν ὁ πέμψας τὸν μονογενῆ σου Υἱὸν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν πᾶσαν νόσον ἱώμενον καὶ ἐκ θανάτου λυτρούμενον ἴασαι καὶ τὸν δοῦλόν σου (τόνδε) ἐκ τῆς περιεχούσης αὐτὸν σωματικῆς καὶ ψυχικῆς ὰσθενείας, καὶ ζωοποίησον αὐτὸν διὰ τῆς χαριτος τοῦ Χρίσματος".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου