Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ 

Τὸ ὁρατὸν μέρος τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας. 

Εἰς τὸ ὁρατὸν μέρος τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας ἀνάγονται τὰ ἐνεργῶς ἐν αὐτῷ τελούμενα. 
α) Ἡ, ὑπὸ τοῦ μετανοοῦντος χριστιανοῦ ἀπαγγελομένη, ἐνώπιον τοῦ ἱερέως, ἐξομολόγησις τῶν ἁμαρτιῶν, καὶ 
β) ἡ ὑπὸ τοῦ ἱερέως ἀπαγγελομένη ἀπόλυσις ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἐν τοῖσδε τοῖς λόγοις: "Ὁ Κύριος καὶ Θεὸς ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, Θείᾳ χάριτι, συγχωρῆσαι σοι τέκνον, πάσας τὰς ἁμαρτίας σου, καὶ ἐγὼ ὁ ἀνάξιος ἱερεύς, τῇ ἐξουσίᾳ Αὐτοῦ τῇ δοθείσῃ μοι, συγχωρῶ καὶ ἀπολύω σε ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας, Εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἀμήν"

Αἱ ἀόρατοι ἐνέργειαι τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καὶ ἡ δύναμις τῶν ἐνεργειῶν αὐτοῦ. 

Αἱ ἀόρατοι τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας εἰσί, αἱ: 
α) Ἡ ἄμεσος, τῶν ἁμαρτιῶν, συγχώρησις καὶ ἡ δικαίωσις (Ἰωάν. κ΄ 23,  Λουκ. ιη΄ 13-14). 
β) Ἡ ἄμεσος, μετὰ τοῦτο, ἑπομένη διαλλαγή, πρὸς τὸν Κύριον (Λουκ. ιθ΄ 9, κγ΄ 42-43) Ζακχαῖος καὶ Ληστής, καὶ 
γ) Ἀποφυγὴ τῶν αἰωνίων βασάνων, καὶ ἡ, ἐπὶ τὴν αἰωνίαν σωτηρίαν, ἐλπίς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου