Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ  ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ 

Αἱ ἐπιτιμίαι. 

Αἱ ἐπιτιμίαι, κατὰ τὴν οὐσίαν αὐτῶν, εἰσὶ ποιναί. Ὅμως κατὰ τὴν σημασίαν, οὐδὲν ἄλλο εἰσί, ἢ παιδεία ἐπανορθωτικὴ καὶ ἰατήριος καὶ πατρική, σύμφωνος τῷ ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου λεγόμενον: "Ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει" (Ἑβρ. ιβ΄ 6) καὶ ἀλλαχοῦ: "ὑπὸ τοῦ Κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν" (Α΄ Κορ. ια΄ 32). Ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ ἐπιτιμίαι εἰσὶ φάρμακα κατὰ τῶν ἁμαρτιῶν. Οὐδαμῶς δε ἀμοιβαὶ καὶ ἱκανοδοσίαι διὰ τάς, εἰς τὴν Θείαν δικαιοσύνην, ἁμαρτίας. 
Οἱ Κανόνες τῶν Ἁγίων Συνόδων, Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων. 
Ἐκ τῶν Κανόνων τούτων γίνεται δῆλον, μετὰ σαφηνείας ἀναμφιλέκτου, ὅτι οἱ ἀρχαῖοι τῆς Ἐκκλησίας Διδάσκαλοι, εἴ ποτε ἐπέβαλον τὰς ἐπιτιμίας ὡς τιμωρίας. Ἐξ ἅπαντος ἐνόμισαν αὐτάς, ὡς ἐπανορθωτικὰς μόνον, διὸ καὶ ἐκάλουν αὐτὰς πνευματικὰ φάρμακα. 
Αἱ ἐπιτιμίαι ὡς ἐκκλησιαστικαὶ ποιναί, ταπεινοῦσιν εἰκότως τὴν ὑπερηφάνειαν τοῦ ἁμαρτωλοῦ, διδάσκουσιν αὐτὸν συνειδέναι βαθύτερον τὸ πταῖσμα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησίας καὶ .... πόθου ἐπανορθώσεως. Αἱ ἐπιτιμίαι εἰσὶν ὡς ἐπί τὸ πλεῖστον, ἀσκήσεις εὐσεβεῖς, κατευθυνόμεναι ἀπ' εὐθείας πρὸς τὰ καταφανῆ τοῦ ἁμαρτωλοῦ πάθη καὶ ἐλαττώματα, καὶ διὰ τοῦτο, ἀμέσως συντείνουσιν εἰς τὴν ἐκρίζωσιν αὐτῶν. 
Αἱ ἐπιτιμίαι ὡς Ἐκκλησιαστικαὶ ποιναί, τοὺς ἁμαρτωλοὺς μόνους πλήττουσι.  Συνετίζουσι δὲ καὶ ἐκφοβοῦσι τοὺς λοιποὺς πιστούς, καὶ οὕτω προφυλάττουσιν αὐτοὺς ἀπὸ παρομοίας ἁμαρτίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου