Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ... ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ 

ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ 

Ἡ Ἱερωσύνη νοεῖται ἐν δυνατῇ ἐννοίᾳ, α) ὡς ἰδία τάξις ἀνθρώπων, ὡς ἴδιον ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀξίωμα γνωστὸν ὑπὸ τὸ ὄνομα, Ἱεραρχία. Καὶ β) ὡς ἰδία ἱεροτελεστία δι' ἧς ἁγιάζονται καὶ διορίζονται οἱ ἀρμόδιοι εἰς τὸ ἀξίωμα τοῦτο ἄνθρωποι. Ἐν τῇ πρώτῃ ἐννοίᾳ ἐξητάσαμεν ἤδη τὴν Ἱερωσύνην καὶ εἴδομεν ὅτι, Αὐτὸς ὁ Κύριος κατέστησε τὴν Ἱεραρχίαν ἢ τὴν τάξιν τῶν ποιμένων, ὅτι καὶ ταύτῃ τῇ Ἱεραρχίᾳ εἰσὶ τρεῖς θεοσύστατοι βαθμοί. Ἐπίσκοπος, Πρεσβύτερος καὶ Διάκονος. Νῦν δὲ ἰδῶμεν τὸ περὶ Ἱερωσύνης Μυστήριον. 
Ἐννοεῖται τοιαύτη ἱεροτελεστία, ἐν ᾗ δι'ἐπιθέσεως τῶν, τοῦ ἐκλέγοντος προσώπου, χειρῶν καὶ δι' ἰδίας εὐχῆς, κατέρχεται ἐπὶ τὸ ἐκλεγὲν τοῦτο πρόσωπον, ἡ Θεία Χάρις, ἁγιάζουσα αὐτὸ καὶ τάττουσα, εἰς τὸν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας βαθμὸν καὶ συνεργοῦσα αὐτῷ μετὰ τοῦτο, εἰς τήν, τῶν ἱεραρχικῶν αὐτοῦ καθηκόντων, ἐκπλήρωσιν.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου