Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

«ΣΦΑΧΤΑ» ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ…!


πικίνδυνες λλαγς στ μάθημα τν Θρησκευτικν

Τῆς Μαρίας Γιαχνάκη

Μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ ἐκμοντερνισμοῦ,
«ἀλλάζουν τὴν πίστη» ὁδηγώντας τὰ Ἑλληνόπουλα στὴν παγκοσμιοποίηση.

.           Μελετώντας τὶς ἀλλαγὲς ποὺ ἐπιχειροῦνται στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο καὶ παρακολουθώντας τὶς συνεδριάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὸ ἴδιο θέμα ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ὅτι ἐπιχειρεῖται ἄλλο ἕνα χτύπημα στὴν βάση τῆς κοινωνίας ποὺ ἤδη πλήττεται ἀνελέητα ἀπὸ τὴν κρίση.
.           Τὸ πλῆγμα αὐτὸ γίνεται μὲ τέτοιον τρόπο καὶ μὲ τέτοιες δικαιολογίες, ποὺ ὁποιοσδήποτε προσπαθήσει νὰ ἀντιδράσει, κινδυνεύει νὰ χαρακτηρισθεῖ ὀπισθοδρομικὸς καὶ γραφικός.
.           Ἔφτασαν τὴν κοινωνία στὸ σημεῖο νὰ φοβᾶται νὰ ἀντιδράσει σὲ ὁτιδήποτε τῆς ξεριζώνει τὰ ἤθη κι ἔθιμα, τὶς παραδόσεις ἀκόμη καὶ τὴν πίστη της, δηλαδὴ ὅλα αὐτὰ ποὺ τὴν χαρακτηρίζουν, θέλοντας νὰ τὴν μετατρέψουν σὲ ἕνα «σφαχτὸ» στὸν βωμὸ τῆς παγκοσμιοποίησης.
.           Εἶναι φανερὸ ὅτι μὲ τὸ πρόσχημα τῆς καινοτομίας καὶ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἐπιχειρεῖται νὰ μᾶς ἀλλοιώσουν κι ἐπισήμως.
.           Προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν ἀμφιβολίες στὶς νέες γενιὲς ποὺ βρίσκονται ἀκόμη σὲ κατάσταση ἀμφισβήτησης λόγῳ νεότητας (δὲν εἶναι τυχαῖες οἱ ἀλλαγὲς στὸ μάθημα αὐτῶν τῶν ἡλικιῶν) «φυτεύοντάς» τους ἰδέες, πιὸ εὔκολες καὶ πιὸ εὔπεπτες.
.           Ἐπιχειροῦν νὰ δημιουργήσουν ἄλλες γενιὲς ἄθεες ἢ καὶ γενιὲς μὲ «λίγο ἀπὸ ὅλα» ποὺ δὲν θὰ ἔχουν κανένα σημεῖο ἀναφορᾶς στὴ ζωή τους, ἀκυρώνοντας τὴν ἔννοια τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς πατρίδας πολὺ σύντομα, ἀφοῦ ξεριζώνουν τὴ θρησκευτική τους παράδοση.
.           Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ νέα τάση θέλει νὰ ἐπιβάλει στὰ Ἑλληνόπουλα τὸν θρησκειολογικὸ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος προωθώντας τὴν παγκοσμιοποίηση.
.           Δὲν χρειάζεται νὰ εἶσαι ἱερέας, οὔτε θεολόγος γιὰ νὰ καταλάβεις τί ἐπιχειρεῖται μέσα ἀπὸ τὶς ἐκμοντερνισμένες ἀλλαγὲς στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἀφιερώνουν ἐσκεμμένα χρόνο μέσα στὰ βιβλία γιὰ τὸ κοράνι, τὸν ἀθεϊσμό, τὸ βουδισμό, προτάσσοντας κυρίως τὰ ὑποτιθέμενα δυνατά τους σημεῖα. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ ἐπιφέρουν τὴν σύγχυση στὴ σκέψη τοῦ μαθητῆ, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει ἀκόμη καλὰ-καλὰ συνειδητοποιήσει τὴν ἔννοια τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης.
.           Ἂν τὸ πρόσχημα εἶναι ὅτι στὴν Ἑλλάδα πλέουν ζοῦν καὶ μετανάστες ἀπὸ διάφορες θρησκεῖες καὶ πολιτισμοὺς καὶ πρέπει τὸ μάθημα νὰ εἶναι ἀρεστὸ καὶ σὲ αὐτοὺς , ἡ ἀπάντηση εἶναι: Θὰ προσαρμόζεται ἡ κοινωνία ποῦ φιλοξενεῖ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους στὰ δικά τους πιστεύω; Θὰ ἀλλοιώνει τὴν παράδοσή της καὶ θὰ υἱοθετεῖ τὶς δικές τους γραμμές; Κάνουν τὸ ἴδιο καὶ ἄλλες χῶρες στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀνατολή; Προσαρμόζουν γιὰ παράδειγμα τὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων τους καὶ τὴν θρησκεία τοὺς σύμφωνα μὲ τὸ μεταναστευτικὸ ρεῦμα; Οἱ Ὀρθόδοξοι ποῦ ζοῦν σὲ ἀλλόθρησκες χῶρες τυγχάνουν αὐτῆς τῆς ἀντιμετώπισης; Δὲν θὰ θέλαμε σὲ καμία περίπτωση νὰ μιμηθοῦμε βεβαίως τὴν κακὴ τακτικὴ ἄλλων χωρῶν ἀλλὰ οὔτε νὰ θυσιάσουμε τὰ κεκτημένα μας. Τὴν περίπτωση νὰ διδάσκονται χωριστὰ αὐτὸ τὸ εὐαίσθητο μάθημα γιατί δὲν τὸ ἔχει σκεφθεῖ κανεὶς ἄραγε;
.           Ἡ ἐπίσημη ἐκκλησία διὰ τοῦ Προκαθημένου της καὶ τῆς ἐπίσημης ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ θέμα, προέβησαν σὲ κάποιες δηλώσεις ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ ὅτι ἔδειξαν ἔντονα τὴν δυσαρέσκειά τους καὶ τὶς ἀντιθέσεις τους. Ἀρκεῖ ὅμως μόνο αὐτό; Ἡ Ἐκκλησία ἔχει δύναμη λόγῳ τοῦ ποιμνίου της, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει πολὺ καλὲς σχέσεις μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας καὶ οἱ περισσότεροι ἱεράρχες συνδέονται μὲ πολιτικὰ πρόσωπα ἰσχυρὰ ἐντὸς κι ἐκτὸς κυβέρνησης.
.           Ἀφοῦ λοιπὸν βλέπουν ὅτι οἱ ἀλλαγὲς ποὺ ἐπιχειροῦνται ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο εἶναι τέτοιες ποὺ ἀλλοιώνουν τὴν κοινωνία καὶ πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἐπικίνδυνες, γιατί ἆραγε δὲν ὑπάρχει μία πιὸ συντονισμένη ἀντίδραση καὶ ἐπικοινωνία μὲ τὸ ἐπίσημο κράτος ὥστε νὰ περισωθεῖ ἡ παράδοσή μας πρὶν αὐτὴ κατακρεουργηθεῖ;
.           Εἶναι τουλάχιστον λυπηρό, ποὺ σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος δοκιμάζεται καὶ ὁ Χριστιανισμὸς διώκεται, νὰ ἐπιτρέπεται νὰ γίνουν τέτοιες ἀλλαγὲς στὰ βιβλία τῶν θρησκευτικῶν. Ἀλλὰ δυστυχῶς εἶναι ἡ καλύτερη ἐποχὴ ἀφοῦ ὁ Ἕλληνας τώρα «πεινάει» ὅποτε δὲν θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ θρησκευτικά.
.           Ἂς ἄφηναν τὸ μάθημα ὅπως ἦταν, ἢ ἴσως πιὸ κατανοητὰ γραμμένο καὶ ἂς ἔγραφαν ἄλλο βιβλίο ποὺ νὰ ἐνημερώνει γιὰ τὶς παραδόσεις καὶ τὸν πολιτισμὸ τοῦ ὑπόλοιπου κόσμου ἀφοῦ πρέπει νὰ ὑπάρχει ἐνημέρωση.
.           Αὐτὸ ποὺ ἔκαναν ὅμως εἶναι μία καθαρ μφισβήτηση το χριστιανισμο κεκαλυμμένη βέβαια λλ γι σους ξέρουν, ξεδιάντροπη, πουλη κα πικίνδυνη.

.             Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία δὲν στέκεται αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ θὰ συνεχίσει νὰ μὴν στέκεται ἂν δὲν πάρει δραστικὰ μέτρα ἀπαγορεύοντας ἐπιτέλους νὰ γίνονται ἐκπτώσεις ποὺ θὰ στοιχίσουν στὴν κοινωνία. Δὲν ἀρκεῖ ἡ ὑπόσχεση τῆς κυβέρνησης ὅτι δὲν θὰ μειώσει ὧρες στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Δὲν εἶναι οἰκονομικὸ τὸ θέμα γιὰ τὴν τσέπη τῶν Θεολόγων, εἶναι βαθύτερο καὶ οὐσιαστικότερο, εἶναι θέμα ποὺ ἀφορᾶ στὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ ἀποτίμηση τοῦ προβλήματος δὲν λύνει τὸ πρόβλημα ἂν δὲν ὑπάρξει ἀντίδραση.
.                 Ὅλες οἱ Ἐκκλησίες ἔχουν λόγο γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων ποὺ ἀφορᾶ στὴ θρησκεία τους. Ἡ ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησία, ἡ ἑβραϊκὴ κοινότητα, ἡ μουσουλμανικὴ κοινότητα ἀσχολοῦνται οὐσιαστικὰ μὲ τὴν ὕλη ποὺ θὰ διδαχθεῖ στὰ σχολεῖα τους.
.           Μόνο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐπιχειροῦνται ἀλλαγὲς χωρὶς τὴν οὐσιαστικὴ συμμετοχὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν συμβούλων της. Γιατί ἄραγε γίνονται αὐτὲς οἱ προσπάθειες ἐκμοντερνισμοῦ καὶ ἰσοπέδωσης τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης καὶ πίστης; Δὲν κάνει σὲ κανέναν ἐντύπωση;
.           Γιατί ὑπάρχει ἐλλιπὴς ἐνημέρωση πρὸς τὴν ἐκκλησία ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο παιδείας καὶ θρησκευμάτων;
.           Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν τροποποιήθηκε γιὰ νὰ εἶναι ἀνεκτὸ ἀπὸ τὶς σύγχρονες ἀθεϊστικὲς συγκριτικὲς ἀντιλήψεις ἐνῶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις εἶναι φανερὴ ἡ προσπάθεια ἀλλοίωσης τῆς κοινωνικῆς ἠθικῆς. Διαβάζοντας τό, τὸ καταλαβαίνει κανεὶς ἀμέσως.
.           Πῶς εἶναι δυνατὸν τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν νὰ ὑπογράφεται ἀπὸ ἄθεους ὑπουργοὺς ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ἀγγίξουν τὸ Εὐαγγέλιο;
.           Σαφῶς θὰ ἔπρεπε ἴσως νὰ γίνουν κάποιες ἀλλαγὲς στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὥστε νὰ γίνει πιὸ κατανοητὸ καὶ ποιὸ εὔπεπτο. Ὅμως κάνει ἐντύπωση τὸ γεγονὸς καὶ δημιουργεῖ ἐρωτηματικὰ ὅταν αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς γίνονται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ μάλιστα σὲ μία περίοδο ποὺ ἡ χριστιανικὴ παράδοση, ἀμφισβητεῖται κατὰ κόρον καὶ πολεμᾶται. Μὴν ξεχνᾶμε τί προσπάθειες ἔχουν γίνει πρὶν τὶς περιβόητες ἀλλαγὲς νὰ ἐξαφανίσουν τὸ μάθημα ἢ νὰ τὸ κάνουν μάθημα ἐπιλογῆς.
.           Βεβαίως ἐδῶ μπαίνει κι ἕνα ἄλλο ἐρώτημα. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία ἕτοιμη γιὰ ἀντιπροτάσεις; Διαφωνεῖ καὶ συνεδριάζει ἀλλὰ εἶναι ἕτοιμη νὰ παρουσιάσει ἕνα δικό της σχέδιο; Εἶναι ἕτοιμη ἀκόμη, ἀκόμη νὰ ἀντιδράσει ὅπως πρέπει σὲ περίπτωση ποὺ τὸ ὑπουργεῖο τὴν ἀγνοήσει καὶ τὴν προσπεράσει. Ἔχει τὴν δύναμη. Θὰ τὸ κάνει ὅμως;
.           Τὸ Σύνταγμα τῆς Χώρας στὴν παράγραφο 2 τοῦ ἄρθρου 16 προβλέπει τὰ ἑξῆς: «Ἡ Παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴν διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες».
.           Ἐπίσης ὁ καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας ὁρίζει στὸ ἄρθρο 9, πάρ. Ε´τὰ ἑξῆς: «παρακολουθεῖ (ἡ Δ.Ι.Σ.) τὸ δογματικὸ περιεχόμενο τῶν διὰ τὰ σχολεῖα τῆς Στοιχειώδους καὶ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως προοριζομένων διδακτικῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν».
.           Στὶς 27 Ἰουνίου 2017 ὁ ἀρχιεπίσκοπος στὴν Σύνοδο ποὺ πραγματοποιήθηκε ἐξήγησε ὅτι «τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Θρησκευμάτων καὶ Ἐρεύνης προέβη εἰς μεταρρύθμιση τῶν ἀναλυτικῶν προγραμμάτων εἰς τὰ Θρησκευτικὰ μαθήματα τῆς στοιχειώδους καὶ μέσης ἐκπαιδεύσεως σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ ἀναγκασθήκαμε νὰ ἀποστείλουμε τὸ ὑπ’ ἀριθ. 4896/2016 ἔγγραφό μας πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς κ. Ἀρχηγοὺς τῶν εἰς τὴν Βουλὴν κομμάτων καὶ νὰ δηλώσουμε δημοσίως ὅτι «τὰ προγράμματα αὐτὰ εἶναι καὶ ἀπαράδεκτα καὶ ἐπικίνδυνα». Γιὰ νὰ ἀποστέλλει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος αὐτὸ τὸ ἔγγραφο στὸν ὑπουργὸ καὶ νὰ χαρακτηρίζει τὶς ἀλλαγὲς ἐπικίνδυνες, φανταστεῖτε τί σημαίνει αὐτό.
.           Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ βέβαια, εἶναι λυπηρὸ τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ μέσα στὴ Σύνοδο σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ὑπάρχουν διαφορετικὲς ἀπόψεις γιὰ τὸν χειρισμὸ τοῦ θέματος. Κάποιοι ἀναπαύονται μὲ τοὺς χειρισμοὺς τῆς κυβέρνησης, ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι χτυποῦν τὸ χέρι στὸ τραπέζι κρούοντας τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου.
.           Παρόλα αὐτὰ ἐνῶ, τὸ ὑλικὸ μαθητείας ποὺ θὰ ἀποτελέσει τὰ βιβλία, τὰ ὁποῖα θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τὸ σχολικὸ ἔτος 2018-2019 πρὶν τυπωθεῖ, ἔπρεπε νὰ τεθεῖ εἰς τὴν διάθεση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἀπαιτουμένη δογματικὴ παρακολούθηση, αὐτὸ δὲν ἔγινε μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι δὲν ὑπῆρχε ἀρκετὸς χρόνος κι ἔπρεπε νὰ τυπωθοῦν τὰ βιβλία. Προχειρότητα ἢ σχέδιο ἀδιαπραγμάτευτο;


ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου