Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Η ΕΘΝΙΚΟ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ           καὶ Η ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ἡ Ἐθνικο-θρησκευτική Κρίσις καί ἡ Ὑποταγή τῆς Χώρας

ὑπό Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton, Η.Π.Α.

Φεβρουάριος 2017

.             Ὁ μακραίων Ἑλληνισμός παρέμεινεν εἰς τήν παγκόσμιον Ἱστορίαν ὡς ὁ θεμελιωτής τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ εἰς τόν πλανήτην. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι, θείᾳ Προνοίᾳ, συνηγωνίζοντο μέ τήν ἠθικήν των φιλοσοφίαν τούς προφήτας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀμφότεροι, Ἕλληνες φιλόσοφοι καί Ἑβραῖοι προφῆται ἀνέμενον τήν ἔλευσιν καί ἀποκάλυψιν τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ. Οἱ πρῶτοι Τόν ἀπεδέχθησαν καί ὡς Χριστιανοί πλέον κατέστησαν οἱ πνευματικοί πατέρες τῶν μετέπειτα ὑπολοίπων Ὀρθοδόξων λαῶν. Οἱ δεύτεροι ἠγνόησαν τούς προφήτας των, ἀπέρριψαν τόν Ἀληθινόν Θεόν καί κατέστησαν φανατικοί διῶκται τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καί τῶν λοιπῶν πνευματικῶν τέκνων τῆς Ἑλλάδος. Ἡ αἰωνία πάλη μεταξύ ἀληθείας καί πλάνης!
.             Ἡ διαμάχη αὕτη, μεταξύ τῆς Ἀληθείας καί τοῦ ψεύδους συνεχίζεται ἐπί 2016 ἔτη. Ὁ Ἑλληνισμός καί ἡ Ὀρθοδοξία, θείᾳ βοηθείᾳ, ἀντεστάθησαν εἰς ὅλας τάς διώξεις καί ἔφθασαν εἰς μεγάλην πνευματικήν ἀκμήν (ἁγιότητα), ἀλλ’ οἱ ἡγέται των ἀπεστάτησαν ἐπανειλημμένως καί ἡ χώρα μέ τόν λαόν της διεσύρθη εἰς ὑποταγάς, διωγμούς, στερήσεις καί δουλείας. Ὁ λόγος τῆς ὑποταγῆς τῆς χώρας ἦτο πάντοτε ἡ ἄρνησις, ὑπό τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πολιτείας, τῆς Παραδοσιακῆς Πίστεώς μας, τήν ὁποίαν εἶχον, εἰς μέγαν βαθμόν, ἀκόμη καί οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας. Τό Ἔθνος ἐπλήρωσε πολύ ἀκριβά τήν ἀποστασίαν τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας μας καί ἡ χειραφετημένη ὑπό τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων πολιτεία κατέληξεν εἰς τήν ἀθεῒαν,[1] καθ’ ὅτι δέν ὑπῆρχεν (δέν διέθετον), ἄνευ Θείας Χάριτος, πνευματικόν ὑπόβαθρον καί συνεπῶς, δέν ἠδυνήθησαν νά καταστοῦν στήριγμα διά τόν λαόν καί τήν παιδείαν του.[2]
.             Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ἀσφαλῶς καί τό Πατριαρχεῖον τῆς Κωνσταντινουπόλεως δέν ἠμποροῦν νά καταστοῦν αἱρετικοί, συμπράττοντες μέ τήν πλάνην, ἀντιτασσόμενοι μέ πᾶν μέσον τήν Παραδοσιακήν ἡμῶν Πίστιν καί διώκοντες τούς πιστούς Χριστιανούς. Αὐτοί θά ἔπρεπε νά εἶχον ὅλοι καθαιρεθῆ καί ἡ πολιτεία καί ὁ λαός νά τούς εἶχε θέσει εἰς τό περιθώριον, ὡς συνέβη εἰς τό παρελθόν μέ τούς λοιπούς αἱρετικούς. Σήμερον, οἱ ψευδο-πνευματικοί οὗτοι ἐκκλησιαστικοί ἡγέται κατέστησαν τούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνας αἱρετικούς καί ἀποδιοπομπαίους ἀπό τά πνευματικά των τέκνα, τούς λοιπούς Ὀρθοδόξους λαούς.
.             Οἱ πολιτικοί ἡγέται τῆς χώρας μας ἀπεδείχθησαν ἀνάξιοι συνεχισταί τῶν σοφῶν καί ἡρωϊκῶν προγόνων των, ὑποτελεῖς εἰς τάς ξένας σκοτεινάς δυνάμεις, ἄνευ τῆς παραμικρᾶς ἐμφύτου ἀρετῆς τοῦ γένους μας, ἐχθροί τῆς Ὀρθοδοξίας, ἄθεοι, διεφθαρμένοι, ἀνθέλληνες, ἀγνώμονες πρός τούς ψηφοφόρους τους, προδόται τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τῆς μοναδικῆς των χώρας καί ὑποτελεῖς τῶν κατευθυνομένων ΜΜΕ (Greek fake news). Ἀλλά, ἄνευ πίστεως, ἀνδρείας, ἀξιοπρεπείας, ἀρετῆς, ἱστορικῆς γνώσεως, παιδείας καί Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ, τί εἴδους πολιτικός ἡγέτης θά ἠμποροῦσε κάποιος νά γίνῃ; Οἱ πολιτικοί ἡγέται τῶν τελευταίων 40 ἐτῶν δέν εἶναι οὔτε κἄν Ἕλληνες, οὔτε Ὀρθόδοξοι, ἀλλά καί οὔτε ἔχουν κανέν ἀπό τά στοιχειώδη προσόντα ἀκόμη καί τοῦ πλέον ἀσημάντου ἡγέτου ἐπί τῆς γῆς.
.             Αὐτά, συνεπῶς, εἶναι τά ἀποτελέσματα τῆς ἀποστασίας, τῶν αἱρέσεων, τῆς ἀγνοίας, τῆς ἀνταρσίας καί τῆς ὑποτελείας, τά ὁποῖα βλέπομεν σήμερον. Οἱ ἡγέται μας κατέστησαν ἀνάξιοι τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ μας, προδόται τῆς χώρας μας καί τοῦ λαοῦ μας, ἀνίκανοι νά ὑπερασπισθοῦν πίστιν καί πατρίδα, δειλοί ἀκόλουθοι τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῆς πλάνης, τῆς ἀθεῒας, τῆς διαφθορᾶς, τῆς Νέας Ἐποχῆς, τῆς ἀπαξιώσεως πασῶν τῶν ἀρετῶν καί ἀξιῶν μας καί ἤδη παρέδωσαν τήν Ὀρθοδοξίαν καί τήν Ἑλλάδα βοράν εἰς τούς ἐχθρούς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τούς ὀπαδούς τοῦ ἀντιχρίστου. Συνεπῶς, ἅπαντες ἀπορριπτέοι!
.             Τέλος, ἐάν ἡ Ἐκκλησία δέν κρατήσῃ τήν Παραδοσιακήν Ὀρθόδοξον Πίστιν, τήν ὁποίαν ἔχομεν ἀπό τό ἔτος 51 μ.Χ., ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔφθασεν εἰς Ἀθήνας καί ἐξεπλάγη ἀπό τήν πίστιν τῶν Ἀθηναίων εἰς τόν «Ἄγνωστον Θεόν» καί ἡ Πολιτεία δέν παύσῃ τάς ὑποτελεῖς πληρωμάς μέ τό αἷμα τῶν πτωχῶν Ἑλλήνων πρός τούς σκοταδιστάς Εὐρωπαίους καί τούς τοιούτους τοῦ ΔΝΤ καί δέν φύγῃ ὄχι μόνον ἀπό τό εὐρώ, ἀλλά καί ἀπό αὐτήν ταύτην τήν δούλην (πρωτότυπον) τῆς ἀπανθρώπου παγκοσμιοποιήσεως, τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν καί νά ἐπανακτήσῃ τήν Ἐθνικήν της κυριαρχίαν, δέν ὑπάρχει κανέν μέλλον διά τήν χώραν καί τόν λαόν της. Διά τῆς παρούσης ψευδο-διαχειρίσεως τῆς πνευματικῆς, οἰκονομικῆς, μεταναστευτικῆς καί κοινωνικῆς κρίσεως, οὔτε ἡ Ἑλλάς θά ἠμπορέσῃ νά διατηρήσῃ τήν ὕπαρξίν της, ἀλλά καί οὔτε ἡ Ἑλληνική Ὀρθοδοξία θά δυνηθῇ νά ἀντιταχθῇ εἰς τόν ἐχθρόν (ἀντίχριστον) τῶν ἀνθρώπων εἰς τούς ἐσχάτους καιρούς, τούς ὁποίους διάγομεν. Συνεπῶς, ἀπολλύμεθα ἐθνικῶς, ἐδαφικῶς (γεωγραφικῶς) καί πνευματικῶς. Ἡ ἀντίδρασίς μας πρός τήν παροῦσαν λαίλαπα θά πρέπει νά εἶναι ἄμεσος, ἀποτρεπτική καί ἀποτελεσματική, ἐκ τῶν κάτω (ἐκ τῆς βάσεως), τόν Ἑλληνορθόδοξον λαόν μας. Εὐχόμεθα.


[1] Ὅρα, «Ὁ Νέος Ὑπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου», ’Ορθόδοξος Τύπος, 31 Ἰανουαρίου 2017. orthodoxostypos.gr/%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba-%ce%ba%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b1%ce%b2%cf%81/
[2] Ὅρα, Ἀρχ. Δανιἠλ Ἀεράκη, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΩΝ [Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης], Χριστιανική Βιβλιογραφία , 31 Ἰανουαρίου 2017. christianvivliografia.wordpress.com/2017/01/31/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1-%e1%bd%91%cf%80%ce%ad%cf%81-%cf%84%e1%bf%b6%ce%bd-%e1%bc%90%ce%ba%cf%86%cf%8d%ce%bb%cf%89%ce%bd/

ΠΗΓΗ:  ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου