Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ! (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Ὅταν ὁ ἐχθρός σου σὲ ἐπαινεῖ…»

Τὸ Βατικανὸ ἐπικροτεῖ τὸ Μήνυμα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης!

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                   Τὸ Βατικανὸ ἐπικροτεῖ καὶ προβάλλει θετικὰ τὸ Μήνυμα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Μὲ βάση τὴ θυμοσοφικὴ παροιμία πώς, ὅταν ὁ ἐχθρός σου σὲ ἐπαινεῖ, ψάξε νὰ βρεῖς ποῦ ἔχεις κάνει λάθος, οἱ δέκα Προκαθήμενοι τῶν ἀντίστοιχων τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν ἐν λόγῳ Σύνοδο, πρέπει νὰ συσκεφθοῦν καὶ νὰ καταλήξουν γιατί αὐτὴ ἡ πανηγυρικὴ προβολὴ τοῦ κειμένου ἀπὸ τοὺς Λατίνους.
.                   Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ μηνιαία ἐφημερίδα «Καθολική», ὄργανο τῶν Οὐνιτῶν στὴν Ἑλλάδα, στὸ φύλλο τῆς Πέμπτης, 30ης Ἰουνίου 2016, (Περίοδος Β´ Ἀριθμ. 179) μὲ πρωτοσέλιδο ἔχει τὸν ἑξάστηλο ἐντυπωσιακὸ τίτλο «ΜΗΝΥΜΑ Τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Τόσο ἐντυπωσιακὴ παρουσίαση τοῦ Μηνύματος οὔτε τὰ προπαγανδιστικὰ φερέφωνα τοῦ Φαναρίου δὲν εἶχαν… Διερωτᾶται κάθε Ὀρθόδοξος ποιά ἦσαν τὰ σημεῖα τοῦ Μηνύματος ποὺ ὁδήγησαν τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ Πάπα στὴν Ἑλλάδα νὰ τὸ προβάλλουν τόσο πολύ;…
.                   Ἐπὶ πλέον στὸ κάτω μέρος τῆς 1ης σελίδας, πάλι μὲ ἐντυπωσιακὸ τρόπο, παρουσιάζεται ἡ, μὲ ἡμερομηνία 15 Ἰουνίου 2016, εὐχετήρια ἐπιστολὴ τῆς «Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας Ἑλλάδος» πρὸς «Τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ, Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην». Σ’ αὐτὴν ἀναφέρουν ὅτι «θεωροῦν εὐλογίαν δι’ ὅλην τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ καὶ γεγονὸς ἱστορικὸν καὶ ἐλπιδοφόρον δι’ ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα τὴν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν…». Διερωτᾶται πάλι ὁ πιστὸς Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ποιὰ εἶναι ἡ «ὅλη Ἐκκλησία», ποὺ θεωρεῖ εὐλογία τὴ σύγκληση τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη; Κατὰ τὸ Βατικανὸ εἶναι ἡ ὑπὸ τὸν Πάπα «Ἐκκλησία». Καὶ γιατί αὐτὴ ἀγάλλεται γιὰ τὴ Σύνοδο; Ἀσφαλῶς μὲ τὴν βεβαιότητα τῆς, μέσῳ αὐτῆς, προώθησης τῆς ὑπὸ τὸν Πάπα «ἑνώσεως» μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους…
.                   Ἔκτακτη Σύγκληση τῆς συνέλευσης τῶν Προκαθημένων δύσκολο νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸν καιρὸ αὐτό. Πέραν τῶν ἄλλων ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης βρίσκεται στὸ ἐξωτερικὸ «γιὰ ὀλιγοήμερη ἀνάπαυση». Στὴ σχετικὴ ἀνακοίνωση τοῦ Φαναρίου δὲν ἀναφέρεται οὔτε ὁ τόπος ποὺ θὰ ἀναπαυθεῖ, οὔτε ὁ χρόνος τῆς παραμονῆς του ἐκτὸς Τουρκίας. Τὸ παράξενο, γιὰ τὸ τυπολατρικὸ Φανάρι, γεγονὸς τοῦ αἰνιγματικοῦ ἀνακοινωθέντος, τροφοδότησε φῆμες, ποὺ φαίνονται ὑπερβολικὲς καὶ πιθανὸν μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος, πρὶν ἀναχωρήσει στὸ ἐξωτερικό, ὑπέγραψε μὲ τοὺς ἄλλους θρησκευτικοὺς ἡγέτες τῆς γείτονος κείμενο ὑποστήριξης τοῦ Προέδρου Ἐρντογκὰν καὶ ὑπὲρ τῆς εὐημερίας καὶ εἰρήνης τῆς χώρας τους, τῆς Τουρκίας.
.                   Ἐν τῷ μεταξὺ στὸν ἀπόηχο τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας Δοσίθεος δημοσίευσε σὲ ἰστοσελίδα ὕβρεις ἐναντίον ὅσων ἔκαμαν κριτικὴ σ’ Αὐτήν. Γράφει: «Τὰ ὅσα λέγονται καὶ γράφονται περὶ τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου ὑπερβαίνουσι τὰ λύματα τῶν ὀχετῶν πολλῶν μεγαλουπόλεων», πὼς «τὰ ἐκ τῶν κοράκων κρά-κρά ἀδυνατοῦσιν ἵνα καλύψωσι τοὺς τερετισμοὺς τῶν ἀηδόνων» καὶ πὼς οἱ δηλώσεις «ὑπερορθοδόξων», «ζηλωτῶν» καὶ «στειροελλαδιτῶν» «γέμουσι χολῆς» (κατὰ τοῦ Φαναρίου) καὶ πάσχουν ἀπὸ «πτωχοπροδρομικὸ ἑλλαδισμὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ ἐπαρχιωτισμὸ ἐν πλειοδοσίᾳ»… Στὴ συνέχεια θέτει θέμα σχέσεων Φαναρίου καὶ Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπειλεῖ ὅτι «οἱ κατόπιν βίας διατυπωθέντες καὶ χορηγηθέντες Τόμος τοῦ 1850 καὶ Πράξις τοῦ 1928 ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν δύνανται ἵνα ἀρθῶσιν»…
.           Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Δοσίθεος μὲ εἰλικρίνεια σημειώνει: «Ἐπεσκέφθην τὴν Βασιλεύουσαν Πόλιν ὡς ταπεινὸς καὶ εὐτελὴς προσκυνητὴς ἑκατὸν τεσσαράκοντα μίαν (φοράς) καὶ εἰς τοὺς ἐκεῖ ἀπὸ τοῦ χρέους μὴ κινοῦντας οὐδ’ ἴχνος διέγνων κακοδοξίας»… Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Δοσίθεος πρέπει νὰ διαθέτει ἱκανὴ προσωπικὴ περιουσία γιὰ νὰ ἔχει πάει τόσες φορὲς στὴν Πόλη. Ἂν καί, ὡς μοναχός, ἔχει δώσει ὅρκο ἀκτημοσύνης… Ἐλπίζουμε ὅτι τὰ ἔξοδα τοῦ ταξιδίου, τῆς διαμονῆς του καὶ τῶν δώρων πρὸς τὰ στελέχη τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς δὲν προέρχονται ἀπὸ τὰ ἔσοδα τῆς Μονῆς, ποὺ ἀνήκει στὴ Μητρόπολη Καρπενησίου καὶ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ μόνο.
.           Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Δοσίθεος εἶναι κληρικὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ μισθοδοτεῖται καὶ ζεῖ ἀπὸ Αὐτήν. Ὅμως τὴν ἀπειλεῖ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ὅτι θὰ ἀρθεῖ τὸ Αὐτοκέφαλό της καὶ θὰ χάσει τὶς Μητροπόλεις τῶν «Νέων Χωρῶν»… Ἡ ψυχή του ὁμολογεῖ ὅτι ἀνήκει στὸ ἀνοικτὸ στὴν «οἰκουμενικότητα» Φανάρι καὶ ὄχι στὸν «πτωχοπροδρομικὸ ἑλλαδισμό». Καὶ διερωτᾶται κανείς, γιατί τότε μένει στὴν Εὐρυτανία, στὰ διαλείμματα ἀπὸ τὰ ταξίδια του, καὶ δὲν ζητάει μετάθεση στὴν Πόλη, γιὰ νὰ προσφέρει ἐκεῖ μόνιμα τὶς ὑπηρεσίες του, χωρὶς νὰ κουράζεται μὲ τὰ τόσα ταξίδια; Ἐκτὸς τῶν χρημάτων φαίνεται ὅτι τίποτε ἄλλο δὲν τὸν συνδέει μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Τὸ μισθό του ὅμως μπορεῖ νὰ τὸν παίρνει καὶ στὴν Πόλη, ὅπως καὶ τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὰ βιβλία τῆς μαγειρικῆς καὶ ζαχαροπλαστικῆς, τὰ ὁποῖα ἔχει ἐκδώσει….
.                 Τὸ κείμενο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Δωροθέου, φυσικά, ἀναδημοσιεύεται στὴν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου…-

ΠΗΓΗ:    ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου