Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Επιστολή Σεβ. Μητρ. Κυθήρων κ. Σεραφείμ προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο για το Τμήμα Ισλαμικών Σπουδών


Επιστολή Σεβ. Μητρ. Κυθήρων κ. Σεραφείμ προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο για το Τμήμα Ισλαμικών Σπουδών
Ἐν Κυθήροις τῇ 7ῃ Ἀπριλίου 2014

 Ἀριθ. Πρωτ.: 308

Ἐξοχώτατον Κύριον
Κωνσταντῖνον Ἀρβανιτόπουλον
Ὑπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων
Ὑπουργεῖον Παιδείας
Ἀνδρέα Παπανδρέου 37
151 80 εἰς Ἀμαρούσιον

Προάγομαι νά σᾶς παρακαλέσω διά τό ἀκόλουθον θέμα, τό ὁποῖον ἀφορᾶ εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τῆς ὁποίας τυγχάνω ἀπόφοιτος.

Τό Τμῆμα Θεολογίας, ἐξ οὗ ἔλαβον τό πτυχίον τῆς Θεολογίας, ἀπεφάσισε νά ἱδρύσῃ παρ' αὐτῷ τμῆμα Ἰσλαμικῶν σπουδῶν, διαφωνοῦντος τοῦ ἑτέρου τμήματος τῆς Ποιμαντικῆς -Κοινωνικῆς Θεολογίας.

Ἐπειδή ὄχι μόνον ὡς Ἱεράρχης τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ὡς ἀπόφοιτος τῆς ἐν θέματι Θεολογικῆς Σχολῆς, θεωρῶ  ὡς ἄτοπον, τολμηράν καί ἀνοίκειον τήν τοιαύτην ἀπόφασιν τοῦ Τμήματος Θεολογίας, ἐγκυμονοῦσαν ποικίλους κινδύνους (πνευματικούς, θεολογικούς καί ἐθνικούς), παρακαλῶ πολύ νά ἀκούσετε καί τήν ἡμετέραν ἐναγώνιον φωνήν καί νά μή στέρξητε εἰς τήν ἔγκρισιν μιᾶς τοιαύτης ἀποφάσεως, ἡ ὁποία λυπεῖ βαθύτατα τόν θεολογικόν κόσμον. Τό τμῆμα Ἰσλαμικῶν σπουδῶν δέν ἔχει καμμίαν θέσιν εἰς τήν θεολογικήν μας σχολήν.

Καί ἐπί τούτοις, εὐχόμενος εὐλογημένας ἑορτάς, καλό Πάσχα καί καλήν Ἀνάστασιν, διατελῶ,
Μετ' ἐξαιρέτου τιμῆς καί εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ 

ΠΗΓΗ:   ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου