Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ  23  ΜΑΡΤΙΟΥ  2014

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΕΩΘΙΝΟΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΣΤ΄  ΕΩΘΙΝΟΝ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀναστὰς ησος ἐκ νεκρῶν ἔστη ν μσ τν μαθητῶν αὐτοῦ, κα λγει ατος· ερνη μν. Πτοηθντες δ κα μφοβοι γενμενοι δκουν πνεμα θεωρεν. Κα επεν ατος· τ τεταραγμνοι στ, κα διατ διαλογισμο ναβανουσιν ν τας καρδαις μν;δετε τς χερς μου κα τος πδας μου, τι ατς γ εμι· ψηλαφσατ με κα δετε, τι πνεμα σρκα κα στα οκ χει καθς μ θεωρετε χοντα. Κα τοτο επν πδειξεν ατος τς χερας κα τος πδας.τι δ πιστοντων ατν π τς χαρς κα θαυμαζντων επεν ατος· χετ τι βρσιμον νθδε; Ο δ πδωκαν ατ χθος πτο μρος κα π μελισσου κηρου, κα λαβν νπιον ατν φαγεν. Επε δ ατος· οτοι ο λγοι ος λλησα πρς μς τι ν σν μν, τι δε πληρωθναι πντα τ γεγραμμνα ν τ νμ Μωυσως κα προφταις κα ψαλμος περ μο. Ττε δινοιξεν ατν τν νον το συνιναι τς γραφς, κα επεν ατος τι οτω γγραπται κα οτως δει παθεν τν Χριστν κα ναστναι κ νεκρν τ τρτ μρ, κα κηρυχθναι π τ νματι ατο μετνοιαν κα φεσιν μαρτιν ες πντα τ θνη, ρξμενον π ερουσαλμ.μες δ στε μρτυρες τοτων. Κα δο γ ποστλλω τν παγγελαν το πατρς μου φ᾿ μς· μες δ καθσατε ν τ πλει ερουσαλμ ως ο νδσησθε δναμιν ξ ψους.ξγαγε δ ατος ξω ως ες Βηθαναν, κα πρας τς χερας ατο ελγησεν ατος. Κα γνετο ν τ ελογεν ατν ατος διστη π᾿ ατν κα νεφρετο ες τν ορανν. Κα ατο προσκυνσαντες ατν πστρεψαν ες ερουσαλμ μετ χαρς μεγλης, κα σαν δι παντς ν τ ερ ανοντες κα ελογοντες τν Θεν. μν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ἀφοῦ ἀνέστη ὁ Ἰησοῦς ἐκ νεκρῶν, ἐστάθηκε εἰς τὸ μέσον τῶν μαθητῶν του καὶ τοὺς λέγει, «Εἰρήνη ὑμῖν». Καταληφθέντες δὲ ἀπὸ τρόμον καὶ φόβον, ἐνόμισαν ὅτι βλέπουν φάντασμα. Ἀλλ’ αὐτὸς τοὺς εἶπε, «Γιατὶ εἶσθε ταραγμένοι καὶ γιατὶ ἀνεβαίνουν σκέψεις στὶς καρδιές σας; Ἰδέτε τὰ χέρια μου καὶ τὰ πόδια μου· εἶμαι ἐγὼ ὁ ἴδιος· ψηλαφίστε με καὶ ἰδέτε· ἕνα φάντασμα δὲν ἔχει σάρκα καὶ ὀστᾶ, ὅπως βλέπετε νὰ ἔχω ἐγώ». Καὶ ὅταν εἶπε αὐτό, τοὺς ἔδειξε τὰ χέρια του καὶ τὰ πόδια του. Ἐπειδὴ ἀπὸ τὴν χαράν τους ἀκόμη δὲν ἐπίστευαν καὶ ἦσαν κατάπληκτοι τοὺς εἶπε, «Ἔχετε τίποτε φαγώσιμον ἐδῶ;». Τοῦ ἔδωκαν ἕνα κομμάτι ἀπὸ ψητὸ ψάρι καὶ κηρήθραν ἀπὸ μέλι, αὐτὸς τὰ ἐπῆρε καὶ ἔφαγε μπροστά τους. Καὶ ὕστερα τοὺς εἶπε, «Αὐτοὶ εἶναι οἱ λόγοι ποὺ σᾶς εἶπα, ἐνῷ ἤμουν ἀκόμη μαζί σας, ὅτι δηλαδὴ πρέπει νὰ ἐκπληρωθοῦν ὅλα, ὅσα εἶναι γραμμένα εἰς τὸν νόμον τοῦ Μωϋσέως, εἰς τοὺς Προφήτας καὶ εἰς τοὺς Ψαλμοὺς γιὰ μένα». Τότε τοὺς ἄνοιξε τὸν νοῦν νὰ καταλάβουν τὰς γραφάς, καὶ τοὺς εἶπε, «Ἔτσι εἶναι γραμμένον καὶ ἔτσι ἔπρεπε ὁ Χριστὸς νὰ πάθῃ καὶ νὰ ἀναστηθῇ ἐκ νεκρῶν τὴν τρίτην ἡμέραν, καὶ νὰ κηρυχθῇ εἰς τὸ ὄνομά του μετάνοια καὶ ἄφεσις ἁμαρτιῶν εἰς ὅλα τὰ ἔθνη ἀρχίζοντες ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ. Σεῖς εἶσθε μάρτυρες αὐτῶν τῶν πραγμάτων. Καὶ ἰδού, ἐγὼ στέλλω σ’ ἐσᾶς ὅ,τι ὑποσχέθηκε ὁ Πατέρας μου· σεῖς δὲ καθῆστε εἰς τὴν πόλιν Ἱερουσαλὴμ ἕως ὅτου ἐνδυθῆτε δύναμιν ἐξ ὕψους». Τοὺς ὡδήγησε δὲ ἔξω ἕως τὴν Βηθανίαν καὶ ἀφοῦ ἐσήκωσε τὰ χέρια του τοὺς εὐλόγησε. Καὶ ἐνῷ τοὺς εὐλογοῦσε, ἀποχωρίσθηκε ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ἐφέρετο ἐπάνω εἰς τὸν οὐρανόν. Αὐτοὶ τὸν προσκύνησαν καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ μὲ μεγάλην χαράν, καὶ ἦσαν πάντοτε εἰς τὸν ναόν, δοξολογοῦντες καὶ εὐχαριστοῦντες τὸν Θεόν. Ἀμήν.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ 

Γ' ΚΥΡΙΑΚΗΣ    ΤΩΝ  ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Ἀδελφοί, ἔχοντες ρχιερα μγαν διεληλυθτα τος ορανος, ησον τν υἱὸν το Θεο, κρατμεν τς μολογας. Ο γρ χομεν ρχιερα μ δυνμενον συμπαθσαι τας σθενεαις μν, πεπειραμνον δ κατ πντα καθ' μοιτητα χωρς μαρτας. Προσερχμεθα ον μετ παρρησας τ θρν τς χριτος, να λβωμεν λεον κα χριν ερωμεν ες εκαιρον βοθειαν. Πᾶς γρ ρχιερες ξ νθρπων λαμβανμενος πρ νθρπων καθσταται τ πρς τν Θεν, να προσφρ δρ τε κα θυσας πρ μαρτιν, μετριοπαθεν δυνμενος τος γνοοσι κα πλανωμνοις, πε κα ατς περκειται σθνειαν· κα δι τατην φελει, καθς περ το λαο, οτω κα περ αυτο προσφρειν πρ μαρτιν. Κα οχ αυτ τις λαμβνει τν τιμν, λλ καλομενος π το Θεο, καθπερ κα αρν. Οτω κα Χριστς οχ αυτν δξασε γενηθναι ρχιερα, λλ' λαλσας πρς ατν· υἱός μου ε σ, γ σμερον γεγννηκ σε· καθς κα ν τρ λγει· σ ερες ες τν αἰῶνα κατ τν τξιν Μελχισεδκ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 Ἀδελφοί, ἀφοῦ λοιπὸν ἔχομεν ἀρχιερέα μέγαν, ὁ ὁποῖος ἔχει διέλθει τοὺς οὐρανούς, τὸν Ἰησοῦν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἂς κρατᾶμε στερεὰ τὴν πίστιν ποὺ ὁμολογοῦμεν. Διότι δὲν ἔχομεν ἀρχιερέα, ποὺ νὰ μὴ μπορῇ νὰ συμπαθήση εἰς τὰ ἀδυναμίας μας, ἀλλὰ ἔχομεν ἕνα ποὺ ἔχει δοκιμασθῆ καθ’ ὅλα, σύμφωνα μὲ τὴν ὁμοιότητά του μ’ ἐμᾶς, χωρὶς νὰ ἁμαρτήσῃ. Ἂς προσερχώμεθα λοιπὸν μὲ πεποίθησιν ἀνώπιον τοῦ θρόνου τῆς χάριτος, διὰ νὰ λάβωμεν ἔλεος καὶ νὰ βροῦμε χάριν ὅταν θὰ ἔχωμεν ἀνάγκη διὰ βοήθειαν. Διότι κάθε ἀρχιερεὺς λαμβάνεται ἀπὸ ἀνθρώπους καὶ ἐγκαθίσταται ἀρχιερεὺς χάριν τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ ὑπηρετῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ προσφέρῃ δῶρα καὶ θυσίας διὰ τὰς ἁμαρτίας. Μπορεῖ νὰ εἶναι ὑπομονητικὸς πρὸς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι βρίσκονται εἰς ἄγνοιαν καὶ πλάνην, διότι καὶ αὐτὸς περιβάλλεται ἀπὸ ἀδυναμίαν, λόγῳ τῆς ὁποίας εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ προσφέρῃ θυσίας περὶ ἁμαρτιῶν καὶ διὰ τὸν ἑαυτόν του ὅπως κάνει διὰ τὸν λαόν. Καὶ κανεὶς δὲν παίρνει μόνος του τὴν τιμὴν αὐτήν, ἀλλὰ μόνον ὅταν καλῆται ἀπὸ τὸν Θεόν, καθὼς ἀκριβῶς καὶ ὁ Ἀαρών. Ἔτσι καὶ ὁ Χριστός, δὲν ἐπῆρε μόνος διὰ τὸν ἑαυτόν του τὴν δόξαν νὰ γίνῃ ἀρχιερεύς, ἀλλ’ ἔγινε ἀρχιερεὺς ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ τοῦ εἶπε, Υἱός μου εἶσαι σύ, ἐγὼ σήμερα σὲ ἐγέννησα,ὅπως καὶ εἰς ἄλλο μέρος λέγει, Σὺ εἶσαι αἰώνιος ἱερεὺς κατὰ τὴν τάξιν τοῦ Μελχισεδέκ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

Γ' ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΤΩΝ  ΝΗΣΤΕΙΩΝ  


ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Εἶπεν ὁ Κύριος· στις θλει πσω μου κολουθεν, παρνησσθω αυτν κα ρτω τν σταυρν ατο, κα κολουθετω μοι.ς γρ ν θλ τν ψυχν ατο σσαι, πολσει ατν· ς δ᾿ ν πολσ τν αυτο ψυχν νεκεν μο κα το εαγγελου, οτος σσει ατν. Τ γρ φελσει νθρωπον ἐὰν κερδσ τν κσμον λον, κα ζημιωθ τν ψυχν ατο; τ δσει νθρωπος ντλλαγμα τς ψυχς ατο;ς γρ ἐὰν παισχυνθ με κα τος μος λγους ν τ γενε τατ τ μοιχαλδι κα μαρτωλ, κα υἱὸς το νθρπου παισχυνθσεται ατν ταν λθ ν τ δξ το πατρς ατο μετ τν γγλων τν γων. Καὶ λεγεν ατος· μν λγω μν τι εσ τινες τν δε στηκτων, οτινες ο μ γεσωνται θαντου ως ν δωσι τν βασιλεαν το Θεο ληλυθυαν ν δυνμει.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Εἶπεν ὁ Κύριος, «Ἐὰν κανεὶς θέλῃ νὰ μὲ ἀκολουθήσῃ, ἂς ἀπαρνηθῇ τὸν ἑαυτόν του καὶ ἂς σηκώσῃ τὸν σταυρόν του καὶ ἂς μὲ ἀκολουθήσῃ. Διότι ὅποιος θέλει νὰ σώσῃ τὴν ζωήν του, αὐτὸς θὰ τὴν χάσῃ, ἐκεῖνος δὲ ποὺ θὰ χάσῃ τὴν ζωήν του ἐξ αἰτίας ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, αὐτὸς θὰ τὴν σώσῃ. Διότι τὶ θὰ ὠφελήσῃ τὸν ἄνθρωπον νὰ κερδίσῃ τὸν κόσμον ὅλον καὶ νὰ ζημιωθῇ τὴν ψυχήν του; Ἢ τί ἀντάλλαγμα εἶναι δυνατὸν νὰ δώσῃ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὴν ψυχήν του; Διότι ὅποιος ἐντρέπεται δι’ ἐμὲ καὶ διὰ τοὺς λόγους μου εἰς τὴν γενεὰν αὐτὴν τὴν μοιχαλίδα καὶ ἁμαρτωλὴν καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου θὰ αἰσθανθῇ ντροπὴ γι’ αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ μὲ ὅλην τὴν δόξαν τοῦ Πατέρα του μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους». Καὶ τοὺς ἔλεγε «Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅτι ὑπάρχουν μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς, ποὺ στέκονται ἐδῶ, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ γευθοῦν θάνατον, ἕως ὅτου ἰδοῦν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ νὰ ἔρχεται μὲ δύναμιν».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου