Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΤΡΙΤΗ  28  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014

 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ 
 
ΤΡΙΤΗΣ  ΛΒ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

Ἀδελφοί, μὴ πολλο διδσκαλοι γνεσθε, εδτες τι μεζον κρμα ληψμεθα· πολλ γρ πταομεν παντες. ε τις ν λγ ο πταει, οτος τλειος νρ, δυνατς χαλιναγωγσαι κα λον τ σμα.δε τν ππων τος χαλινος ες τ στματα βλλομεν πρς τ πεθεσθαι ατος μν, κα λον τ σμα ατν μετγομεν.δο κα τ πλοα, τηλικατα ντα κα π σκληρν νμων λαυνμενα, μετγεται π λαχστου πηδαλου που ν ρμ το εθνοντος βοληται. Οτω κα γλσσα μικρν μλος στ κα μεγαλαυχε. δο λγον πρ λκην λην νπτει! Κα γλσσα πρ, κσμος τς δικας. Οτως γλσσα καθσταται ν τος μλεσιν μν σπιλοσα λον τ σμα κα φλογζουσα τν τροχν τς γενσεως κα φλογιζομνη π τς γεννης. Πσα γρ φσις θηρων τε κα πετεινν ρπετν τε κα ναλων δαμζεται κα δεδμασται τ φσει τ νθρωπν, τν δ γλσσαν οδες δναται νθρπων δαμσαι· κατσχετον κακν, μεστ ο θανατηφρου.ν ατ ελογομεν τν Θεν κα πατρα, κα ν ατ καταρμεθα τος νθρπους τος καθ' μοωσιν Θεο γεγοντας· ἐκ το ατο στματος ξρχεται ελογα κα κατρα. ο χρ, δελφο μου, τατα οτω γνεσθαι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἀδελφοί, ἂς μὴ γίνωνται πολλοὶ ἀπὸ σᾶς διδάσκαλοι, διότι πρέπει νὰ ξέρετε ὅτι ἐμεῖς οἱ διδάσκαλοι θὰ κριθοῦμε αὐστηρότερα. Ὅλοι φταῖμε σὲ πολλά. Ἐκεῖνος ποὺ δὲν φταίει εἰς τὰ λόγια του, εἶναι τέλειος ἄνθρωπος καὶ μπορεῖ νὰ χαλιναγωγήσῃ καὶ ὅλον τὸ σῶμά του. Ἐὰν βάζωμεν χαλινάρια εἰς τὰ στόματα τῶν ἵππων, διὰ νὰ μᾶς ὑπακούουν, μποροῦμε νὰ διευθύνωμεν ὁλόκληρον τὸ σῶμά τους. Ἀκόμη καὶ τὰ πλοῖα, ἂν καὶ εἶναι τόσον μεγάλα καὶ ὠθοῦνται ἀπὸ δυνατοὺς ἀνέμους, ὅμως κατευθύνονται ἀπὸ ἕνα πολὺ μικρὸ τιμόνι ἐκεῖ ποὺ θέλει ὁ πηδαλιοῦχος. Ἔτσι καὶ ἡ γλῶσσα εἶναι μικρὸν μέλος καὶ ὅμως καυχᾶται διὰ μεγάλα πράγματα. Πόσον μικρὴ φωτιὰ κατακαίει ἕνα τόσον μεγάλο δάσος. Καὶ ἡ γλῶσσα εἶναι μιὰ φωτιά, κόσμος κακίας. Μεταξὺ τῶν μελῶν μας, ἡ γλῶσσα εἶναι ἐκείνη ποὺ μολύνει ὁλόκληρον τὸ σῶμα καὶ πυρακτώνει τὸν τροχὸν τῆς ζωῆς καὶ πυρακτώνεται καὶ αὐτὴ ἀπὸ τὴν γέενναν. Κάθε εἶδος θηρίων καὶ πτηνῶν, ἑρπετῶν καὶ θαλασσίων ζώων δαμάζεται καὶ ἔχει δαμασθῆ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὴν γλῶσσαν κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους δὲν μπορεῖ νὰ δαμάσῃ, εἶναι ἀσυγκράτητον κακόν, γεμάτη ἀπὸ θανατηφόρον δηλητήριον. Μὲ αὐτὴν εὐλογοῦμεν τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα καὶ μὲ αὐτὴν καταρώμεθα  τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν δημιουργηθῆ καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τὸ ἴδιο στόμα βγαίνει εὐλογία καὶ κατάρα. Δὲν πρέπει, ἀδελφοί μου, νὰ γίνεται αὐτό.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

 ΤΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ

ΤΡΙΤΗΣ  ΙΣΤ΄  ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ 


ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπηρώτησαν τν Ἰησοῦν ο Φαρισαοι κα ο γραμματες· διατ ο περιπατοσιν ο μαθητα σου κατ τν παρδοσιν τν πρεσβυτρων, λλ᾿ νπτοις χερσν σθουσι τν ρτον; δ ποκριθες επεν ατος τι καλς προεφτευσεν σαας περ μν τν ποκριτν, ς γγραπται· οτος λας τος χελεσ με τιμ, δ καρδα ατν πρρω πχει π᾿ μο· μτην δ σβοντα με, διδσκοντες διδασκαλας ντλματα νθρπων.φντες γρ τν ντολν το Θεο κρατετε τν παρδοσιν τν νθρπων, βαπτισμος ξεστν κα ποτηρων, κα λλα παρμοια τοιατα πολλ ποιετε. Κα λεγεν ατος· καλς θετετε τν ντολν το Θεο να τν παρδοσιν μν τηρσητε. Μωυσς γρ επε· τμα τν πατρα σου κα τν μητρα σου· κα κακολογν πατρα μητρα θαντ τελευττω·μες δ λγετε· ἐὰν επ νθρωπος τ πατρ τ μητρ, κορβν, στι δρον, ἐὰν ξ μο φεληθς, κα οκτι φετε ατν οδν ποισαι τ πατρ ατο τ μητρ ατο,κυροντες τν λγον το Θεο τ παραδσει μν παρεδκατε. Κα παρμοια τοιατα πολλ ποιετε. Κα προσκαλεσμενος πντα τν χλον λεγεν ατος· κοετ μου πντες κα συνετε. Οδν στιν ξωθεν το νθρπου εσπορευμενον ες ατν δναται ατν κοινσαι, λλ τ κπορευμεν στι τ κοινοντα τν νθρωπον. Ε τις χει τα κοειν, κουτω.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ρώτησαν τὸν Ἰησοῦν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς, «Γιατὶ δὲν βαδίζουν οἱ μαθηταί σου σύμφωνα πρὸς τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων ἀλλὰ τρώγουν μὲ ἀκάθαρτα χέρια;». Αὐτὸς δὲ τοὺς εἶπε, «Καλὰ ἐπροφήτευσε ὁ Ἡσαΐας γιὰ σᾶς τοὺς ὑποκριτάς, καθὼς εἶναι γραμμένον, Ὁ λαὸς αὐτὸς μὲ τὰ χείλη μὲ τιμᾶ, ἐνῷ ἡ καρδιά τους εἶναι μακρυὰ ἀπὸ ἐμέ, τοῦ κάκου μάλιστα μὲ σέβονται, διότι διδάσκουν διδασκαλίας, ποὺ εἶναι ἀνθρώπιναι ἐντολαί. Ἀφήνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ καὶ κρατᾶτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, πλύσεις σκευῶν καὶ ποτηριῶν καὶ ἄλλα τέτοια παρόμοια κάνετε». Καὶ τοὺς ἔλεγε, «Ὡραῖα, παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ φυλάξετε τὴν παράδοσίν σας. Ὁ Μωϋσῆς εἶπε, «Νὰ τιμᾷς τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου» καὶ «Ἐκεῖνος ποὺ λέγει κακὰ ἐναντίον τοῦ πατέρα του ἢ τῆς μητέρας του, πρέπει νὰ θανατώνεται». Σεῖς ὅμως λέτε, «Ἐὰν ἕνας ἄνθρωπος πῇ εἰς τὸν πατέρα του ἢ τὴν μητέρα του, Ἐκεῖνο ποὺ ἔχεις νὰ ὠφεληθῇς ἀπὸ ἐμὲ εῑναι Κορβᾶν», δηλαδὴ δῶρον εἰς τὸν Θεόν, τότε δὲν τὸν ἀφήνετε νὰ κάμῃ πλέον τίποτε διὰ τὸν πατέρα του ἢ τὴν μητέρα του καὶ ἔτσι ἀκυρώνετε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν παράδοσίν σας,τὴν ὁποίαν διαβιβάζετε. Καὶ πολλὰ παρόμοια πράγματα κάνετε». Καὶ ἀφοῦ προσκάλεσε πάλιν τὸ πλῆθος τοὺς ἔλεγε, «Ἀκοῦστε με ὅλοι καὶ καταλάβετε. Κανένα πρᾶγμα, ποὺ μπαίνει εἰς τὸν ἄνθρωπον ἀπ’ ἔξω, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸν κάνῃ ἀκάθαρτον. Ἀλλ’ ἐκεῖνα ποὺ βγαίνουν, αὐτὰ κάνουν τὸν ἄνθρωπον ἀκάθαρτον. [Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει αὐτιὰ διὰ νὰ ἀκούῃ, ἂς ἀκούῃ]».

ΠΗΓΗ:   http://www.synaxarion.gr/cms/gr/content/kaini_diathiki.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου