Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ  12  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2014

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΕΩΘΙΝΟΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ζ΄  ΕΩΘΙΝΟΝ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

Τῇ μι τν σαββτων Μαρα Μαγδαλην ρχεται πρω σκοτας τι οσης ες τ μνημεον, κα βλπει τν λθον ρμνον κ το μνημεου. Τρχει ον κα ρχεται πρς Σμωνα Πτρον κα πρς τν λλον μαθητν ν φλει ησος, κα λγει ατος· ραν τν Κριον κ το μνημεου, κα οκ οδαμεν πο θηκαν ατν.ξλθεν ον Πτρος κα λλος μαθητς κα ρχοντο ες τ μνημεον.τρεχον δ ο δο μο· κα λλος μαθητς προδραμε τχιον το Πτρου κα λθε πρτος ες τ μνημεον, κα παρακψας βλπει κεμενα τ θνια, ο μντοι εσλθεν.ρχεται ον Σμων Πτρος κολουθν ατ, κα εσλθεν ες τ μνημεον κα θεωρε τ θνια κεμενα, κα τ σουδριον, ν π τς κεφαλς ατο, ο μετ τν θονων κεμενον, λλ χωρς ντετυλιγμνον ες να τπον. Ττε ον εσλθε κα λλος μαθητς λθν πρτος ες τ μνημεον, κα εδε κα πστευσεν· οδπω γρ δεισαν τν γραφν τι δε ατν κ νεκρν ναστναι. Ἀπλθον ον πλιν πρς αυτος ο μαθητα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἐνωρὶς τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος, ἐνῷ ἤτανε ἀκόμη σκοτάδι, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἦλθε εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδε ὅτι ὁ λίθος εἶχε ἀφαιρεθῆ ἀπὸ τὸ μνῆμα. Τρέχει τότε καὶ ἔρχεται εἰς τὸν Σίμωνα Πέτρον καὶ εἰς τὸν ἄλλον μαθητήν, τὸν ὁποῖον ἀγαποῦσε ὁ Ἰησοῦς, καὶ τοὺς λέγει, «Ἐπῆραν τὸν Κύριον ἀπὸ τὸ μνῆμα καὶ δὲν ξέρομεν ποῦ τὸν ἔβαλαν». Τότε ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ἔφυγαν καὶ ἐπήγαιναν εἰς τὸ μνῆμα. Ἔτρεχαν δὲ οἱ δύο μαζί· ἀλλ’ ὁ ἄλλος μαθητὴς ἔτρεχε γρηγορώτερα, ἐπέρασε τὸν Πέτρον καὶ ἦλθε πρῶτος εἰς τὸ μνῆμα· ἔσκυψε καὶ βλέπει τὰ σεντόνια νὰ εἶναι ἐκεῖ, ἀλλὰ δὲν ἐμπῆκε μέσα. Ἔρχεται κατόπιν ὁ Σίμων Πέτρος, ὁ ὁποῖος τὸν ἀκολουθοῦσε, καὶ ἐμπῆκε εἰς τὸ μνῆμα καὶ βλέπει τὰ σεντόνια νὰ εἶναι ἐκεῖ, ἀλλὰ τὸ μαντῆλι, ποὺ εἶχε εἰς τὴν κεφαλήν του, δὲν εὑρίσκετο μαζὶ μὲ τὰ σεντόνια ἀλλὰ χωριστά, τυλιγμένο σὲ μιὰ μεριά. Τότε ἐμπῆκε καὶ ὁ ἄλλος μαθητής, ὁ ὁποῖος εἶχε ἔλθει πρῶτος εἰς τὸ μνῆμα, καὶ εἶδε καὶ ἐπίστεψε, – διότι δὲν εἶχαν ἀκόμη ἐννοήσει τὴν γραφὴν ὅτι πρέπει ὁ Ἰησοῦς νὰ ἀναστηθῇ ἐκ νεκρῶν. Οἱ μαθηταὶ τότε ἐπῆγαν πάλιν στὸ σπίτι τους.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΜΕΤΑ  ΤΑ  ΦΩΤΑ  

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Ἀδελφοί, ἑν κστ μν δθη χρις κατ τ μτρον τς δωρες το Χριστο. Δι λγει· ναβς ες ψος χμαλτευσεν αχμαλωσαν κα δωκε δματα τος νθρποις. Τ δ νβη τ στιν ε μ τι κα κατβη πρτον ες τ καττερα μρη τς γς; καταβς ατς στι κα ναβς περνω πντων τν ορανν, να πληρσ τ πντα. Κα ατς δωκε τος μν ποστλους, τος δ προφτας, τος δ εαγγελιστς, τος δ ποιμνας κα διδασκλους, πρς τν καταρτισμν τν γων ες ργον διακονας, ες οκοδομν το σματος το Χριστο, μχρι καταντσωμεν ο πντες ες τν ντητα τς πστεως κα τς πιγνσεως το υο το Θεο, ες νδρα τλειον, ες μτρον λικας το πληρματος το Χριστο,

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἀδελφοί, εἰς τὸν καθένα ἀπὸ μᾶς ἐδόθηκε ἡ χάρις σύμφωνα πρὸς τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὰ τοῦτο λέγε, Ὅταν ἀνέβηκε εἰς τὰ ὕψη ἔλαβε αἰχμαλώτους καὶ ἔδωκε δῶρα εἰς τοὺς ἀνθρώπους. Τὸ δὲ ἀνέβηκε, τί σημαίνει παρὰ ὅτι καὶ κατέβηκε πρῶτα εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ἒκεῖνος ποὺ κατέβηκε εἶναι αὐτὸς ποὺ καὶ ἀνέβηκε ὑπεράνω ὅλων τῶν οὐρανῶν, διὰ νὰ γεμίσῃ τὰ πάντα. Καὶ τὰ δῶρά του ἦσαν: μερικοὶ νὰ εἶναι ἀπόστολοι, ἄλλοι εὐαγγελιστές, ἄλλοι ποιμένες καὶ διδάσκαλοι, πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ καταρτίσουν τοὺς ἁγίους, διὰ τὸ ἔργον ὑπηρεσίας, διὰ τὴν οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρις ὅτου φθάσωμεν ὅλοι εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς πλήρους γνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς τὸ μέτρον τοῦ τελείου ἀναστήματος τοῦ Χριστοῦ,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΜΕΤΑ  ΤΑ  ΦΩΤΑ 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκοσας ησος τι ωννης παρεδθη, νεχρησεν ες τν Γαλιλααν, κα καταλιπν τν Ναζαρτ λθν κατκησεν ες Καπερναομ τν παραθαλασσαν ν ροις Ζαβουλν κα Νεφθαλεμ,να πληρωθ τ ρηθν δι σαου το προφτου λγοντος· γ Ζαβουλν κα γ Νεφθαλεμ, δν θαλσσης, πραν το ορδνου, Γαλιλαα τν θνν, ὁ λας καθμενος ν σκτει εδε φς μγα κα τος καθημνοις ν χρ κα σκι θαντου φς ντειλεν ατος.π ττε ρξατο ησος κηρσσειν κα λγειν· μετανοετε· γγικε γρ βασιλεα τν ορανν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἄκουσε ὅτι ὁ Ἰωάννης συνελήφθη, ἔφυγε εἰς τὴν Γαλιλαίαν. Ἄφησε τὴν Ναζαρὲτ καὶ ἦλθε νὰ κατοικήσῃ εἰς τὴν Καπερναούμ, ἡ ὁποία ἦτο κοντὰ εἰς τὴν λίμνην εἰς τὰ σύνορα Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, διὰ νὰ ἐκπληρωθῇ ἐκεῖνο, ποὺ ἐλέχθη διὰ τοῦ Ἡσαΐα τοῦ προφήτου, Ἡ χώρα τοῦ Ζαβουλὼν καὶ ἡ χώρα τοῦ Νεφθαλείμ, ἡ ὁποία ἐκτείνεται κοντὰ εἰς τὴν θάλασσαν, ἡ γῆ πέραν ἀπὸ τὸν Ἰορδάνην, ἡ Γαλιλαία τῶν ἐθνικῶν, ὁ λαός, ποὺ κάθεται εἰς τὸ σκοτάδι, εἶδε μεγάλο φῶς καὶ εἰς ἐκείνους ποὺ κάθονται εἰς τὴν χώραν καὶ τὴν σκιὰν τοῦ θανάτου, ἀνέτειλε γι’ αὐτοὺς φῶς. Ἀπὸ τότε ἄρχισε ὁ Ἰησοῦς νὰ κηρύττῃ καὶ νὰ λέγῃ, «Μετανοεῖτε, διότι ἐπλησίασε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».

ΠΗΓΗ:   http://www.synaxarion.gr/cms/gr/content/kaini_diathiki.aspx


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου